2013, ഡിസംബർ 1, ഞായറാഴ്‌ച

പട്ടം


ആകാശത്തിന്റെ 
അതിരുകള്‍ തേടുമ്പോഴും 
അടിമത്തത്തിന്റെ നൂലില്‍ കുരുങ്ങി
ആയുസ്സൊടുങ്ങുന്ന ജീവിതം