2013, ഡിസംബർ 1, ഞായറാഴ്‌ച

ചരമ കോളം


ചിരിച്ചിരിക്കുന്ന
ചിത്രം നിരത്തി 
ചിത യൊടുങ്ങുന്നതും കാത്ത് 
ചമഞ്ഞൊരുങ്ങിയ 
ചരമ കോളം .......

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ