2014, മാർച്ച് 31, തിങ്കളാഴ്‌ച

പഴം പാട്ട്


പാടം നികത്തി
പതിരു നട്ടവര്‍
പതിവു വിള യില്ലെന്ന
പരാതി പറയുന്നു

പുര പൊളിച്ച്
പുറംമോടി തീര്‍ത്തവര്‍
പുറം പോള്ളുന്നെന്ന
പഴം പാട്ട് പാടുന്നു

തെരഞ്ഞെടുപ്പ്തിരഞ്ഞ് കുത്തി 
തെരഞ്ഞെടുത്താല്‍ 
തിരിഞ്ഞു കുത്തി 
തുരന്നു തിന്നാന്‍ 
തിരക്ക് കൂട്ടും 
തുരപ്പന്മാരെ
തരം തിരിക്കാനൊരു
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് .....!!