2013, ഡിസംബർ 19, വ്യാഴാഴ്‌ച

മഞ്ഞു തുള്ളി


ഇലകള്‍ക്കുള്ളില്‍
ഒളിച്ചിരുന്ന മഞ്ഞു തുള്ളിക്ക്
വെയില്‍ പൊള്ളിയപ്പോഴാണ്
നീട്ടിക്കിട്ടിയ ആയുസ്സിന്റെ
ഭാരത്തെ കുറിച്ച്
ദൈവത്തോട് പരാതിപ്പെട്ടത്