2013, നവംബർ 28, വ്യാഴാഴ്‌ച

തുളസി...


തളിരിലക്ക് പോലും
തലയെടുപ്പിന്‍ ഗന്ധം
തരുണികള്‍ ക്കെല്ലാര്‍ക്കും
തലമുടിക്ക് ചന്തം
തടി മിടുക്കില്ലേലും
തറകളെന്റെ സ്വന്തം