2012, ജൂലൈ 2, തിങ്കളാഴ്‌ച

വാക്കും വഴിയും


തഴുകിയ വാക്കിലും
താങ്ങിയ നോക്കിലും
കനിവായിരുന്നെന്നു
അമ്മ

കേട്ട വാക്കിലും
കണ്ട നോട്ടങ്ങളിലും
കൂട്ടലും ഗുണിക്കലു മാണെന്ന് 
മകള്‍

പറഞ്ഞ വാക്കിലും
എറിഞ്ഞ നോക്കിലും
കവിത കണ്ടെന്നു
കാമുകി

തുറന്ന വാക്കിലും
തന്ന നോക്കിലും
കള്ള മായിരുന്നെന്ന്
ഭാര്യ


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ