2014, ജനുവരി 7, ചൊവ്വാഴ്ച

കവിത


കവിത .....
...................
നേര്‍ കാഴ്ച കാണാതെ
ഉള്‍കാഴ്ച തിരയുന്ന
കണ്ണ് പൊട്ടന്മാരുടെ
കലമ്പല്‍