2014, നവംബർ 16, ഞായറാഴ്‌ച

ഗ്രീൻ ടീ

സൌഹൃദത്തിന്റെ മധുരം പകർന്ന   
കട്ടൻ ചായയിൽ നിന്നും 
ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ കൈപ്പുറയുന്ന 

'ഗ്രീൻ ടീ' യിലേക്ക് 
വഴി മാറുമ്പോൾ 
അനാഥ മായിപ്പോകുന്നത് 
ഉണങ്ങിയ പരിപ്പ് വടകൾ മാത്രമല്ല
ഒരു ജനത നെഞ്ചോടു ചേർത്ത
വിപ്ലവ ബോധം കൂടിയാണ്

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ