2014, ഏപ്രിൽ 20, ഞായറാഴ്‌ച

കണി വെള്ളരി


കണികണ്ട്
കണ്ണെടുക്കും മുന്നേ 
കെട്ടു പോയ 
കണി വെള്ളരിയാണ് 
കൃഷിയിലും ഒരു കെണിയുണ്ടെന്ന് 
കാതിലോതിയത് ...