2014, മാർച്ച് 31, തിങ്കളാഴ്‌ച

പഴം പാട്ട്


പാടം നികത്തി
പതിരു നട്ടവര്‍
പതിവു വിള യില്ലെന്ന
പരാതി പറയുന്നു

പുര പൊളിച്ച്
പുറംമോടി തീര്‍ത്തവര്‍
പുറം പോള്ളുന്നെന്ന
പഴം പാട്ട് പാടുന്നു