2014, മാർച്ച് 31, തിങ്കളാഴ്‌ച

തെരഞ്ഞെടുപ്പ്തിരഞ്ഞ് കുത്തി 
തെരഞ്ഞെടുത്താല്‍ 
തിരിഞ്ഞു കുത്തി 
തുരന്നു തിന്നാന്‍ 
തിരക്ക് കൂട്ടും 
തുരപ്പന്മാരെ
തരം തിരിക്കാനൊരു
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് .....!!