2014, നവംബർ 26, ബുധനാഴ്‌ച

ടിപ്പർകുഞ്ഞു ന്നാളിൽ 
ബസ്സിലിരുന്ന് 

കാഴ്ചകൾ നുണയുമ്പോൾ  
പിറകോട്ടോ ടിയിരുന്ന
മലകളും മരങ്ങളും 
ഇന്നെന്തേ 
ടിപ്പറിൽ കയറി
മുന്നോട്ടോടുന്നു ......?!!


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ