2013, ഒക്‌ടോബർ 25, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ഇണക്കിളികള്‍...


കണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍
കണ്ണുരുട്ടുന്നവര്‍
കാത്തിരിക്കുമ്പോള്‍
കണ്ണു റങ്ങാത്തവര്‍
കാണാതിരിക്കുമ്പോള്‍
കണ്ണുകളുരുകുന്നവര്‍